1434064 logo

4-({[2-(Benzyloxy)Phenyl]Methyl}Amino)Phenol

Compound Synopsis