1511918 logo

1-(2-(2-(DIFLUOROMETHOXY)PHENYL)-1-PHENYLETHYL)PIPERAZINE (ENANTIOMERIC MIX)

Compound Synopsis