1592847 logo

4-Ethoxymethyl[Bis(4-Hydroxyphenyl)Methylene]Cyclohexane

Compound Synopsis