2755270 logo

5-hydroxy-2-phenyl-7-(triphenylgermyloxy)-4H-chromen-4-one ethanol

Compound Synopsis