2763696 logo

1-(phenyl)-3-ferrocenyl-2-propen-1-one

Compound Synopsis