2763813 logo

1-ferrocenyl-3-(4-Nitrophenyl)-2-propen-1-one

Compound Synopsis