2773448 logo

Malonato[2-(dimethylamino)methyl]phenyl-C,N]gold-(III)

Compound Synopsis