2820004 logo

1-(2,4-Dimethoxyphenyl)-3-ferrocenyl-2-propen-1-one

Compound Synopsis