2835553 logo

1-(4-Ethoxyphenyl)-3-ferrocenyl-2-propen-1-one

Compound Synopsis