2835778 logo

1-(2-Hydroxyphenyl)-3-ferrocenyl-2-propen-1-one

Compound Synopsis