28770 logo

1-Allylsulfanylthiocarbonylmethyl-Pyridinium Chloride

Compound Synopsis