3444869 logo

5-(3,5-Dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)-1-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]-2-(naphthalen-1-ylmethyl)-1H-benzimidazole

Compound Synopsis