3445607 logo

(4-(bis(4-chlorophenyl)methyl)piperazin-1-yl)(4-bromo-5-methylisoxazol-3-yl)methanone

Compound Synopsis