3445678 logo

(4-(bis(4-chlorophenyl)methyl)piperazin-1-yl)(5-isopropyl-4-nitroisoxazol-3-yl)methanone

Compound Synopsis