3449828 logo

1-(5-(2-((7-(3-(Dimethylamino)propoxy)quinazolin-4-yl)amino)ethyl)thiazol-2-yl)-3-(3-methoxyphenyl)urea

Compound Synopsis