3450107 logo

2-[4-[5-[[1-(2-cyanophenyl)azetidin-3-yl]amino]-2,4-dimethyl-benzoyl]piperazin-1-yl]benzenesulfonamide

Compound Synopsis