3450125 logo

2-[4-[[2,4-dichloro-5-[4-(2-cyanophenyl)piperazine-1-carbonyl]phenyl]methyl]piperazin-1-yl]benzonitrile

Compound Synopsis