3450199 logo

2-[4-[3-[[4-(2-cyanophenyl)piperazin-1-yl]methyl]-2,4,6-trimethyl-benzoyl]piperazin-1-yl]pyridine-3-sulfonamide

Compound Synopsis