3450217 logo

2-[4-[[4-methyl-3-(2-phenyl-6,8-dihydro-5H-imidazo[1,2-a]pyrazine-7-carbonyl)phenyl]methyl]piperazin-1-yl]benzonitrile

Compound Synopsis