3450253 logo

2-[4-[5-[hydroxy-[4-[2-(methylsulfonimidoyl)phenyl]piperazin-1-yl]methyl]-2,4-dimethyl-anilino]-1-piperidyl]benzonitrile

Compound Synopsis