3450257 logo

2-[1-[5-[[4-(2-cyanophenyl)-2,5-dioxo-piperazin-1-yl]methyl]-2,4-dimethyl-benzoyl]-4-piperidyl]benzonitrile

Compound Synopsis