3450283 logo

2-[4-[3-[4-[3,6-difluoro-(S)-2-(methylsulfonimidoyl)phenyl]piperazine-1-carbonyl]-2,4,6-trimethyl-anilino]-1-piperidyl]-5-fluoro-benzonitrile

Compound Synopsis