3450618 logo

3'-Chloro-N-(3-methoxyphenyl)-N-methyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxamide

Compound Synopsis