3450856 logo

N-(2-hydroxyethyl)-2-methyl-5-[4-(4-sulfamoylanilino)phthalazin-1-yl]benzenesulfonamide

Compound Synopsis