3451662 logo

(S)-5-((4-((2-Hydroxy-1-phenylethyl)amino)-5-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)pyrimidin-2-yl)amino)-3,3-dimethylisobenzofuran-1(3H)-one

Compound Synopsis