97593 logo

3,5-Diguanidino-Benzoic Acid

Compound Synopsis