3OU8 image

Adenine deaminase type 2 subfamily

Lineage