3IXZ image

X(+)/potassium ATPases subunit beta family

Lineage