1RQF image

casein kinase 2 subunit beta family

Lineage