2DW0 image

venom metalloproteinase (M12B) family

Lineage