lepI logo

lepI

O-methyltransferase lepI

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table