lepI logo

lepI

O-methyltransferase lepI

Molecular Synopsis