hpt logo

hpt

Hypoxanthine phosphoribosyltransferase

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table