hypF logo

hypF

Carbamoyltransferase HypF

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table