glnE logo

glnE

Bifunctional glutamine synthetase adenylyltransferase/adenylyl-removing enzyme

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table