glnE logo

glnE

Bifunctional glutamine synthetase adenylyltransferase/adenylyl-removing enzyme

Molecular Synopsis