SMY2 logo

SMY2

Protein SMY2

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table