spoVM logo

spoVM

Stage V sporulation protein M

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table