OYE3 logo

OYE3

NADPH dehydrogenase 3

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table