AUR12 logo

AUR12

Aurein-1.2

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table