BBKI logo

BBKI

Kunitz-type serine protease inhibitor BbKI

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table