thyA logo

thyA

Thymidylate synthase ThyA

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table