OYE1 logo

OYE1

NADPH dehydrogenase 1

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table