Xxylt1 logo

Xxylt1

Xyloside xylosyltransferase 1

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table