ZDHHC20 logo

ZDHHC20

Palmitoyltransferase ZDHHC20

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table