otk logo

otk

Tyrosine-protein kinase-like otk

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table