tobZ logo

tobZ

nebramycin 5' synthase

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table