trkH logo

trkH

Trk system potassium uptake protein TrkH

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table