uppS logo

uppS

Isoprenyl transferase

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table