femX logo

femX

UDP-N-acetylmuramoylpentapeptide-lysine N(6)-alanyltransferase

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table